Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je CrossTraining Ostrava, s.r.o.

1.Máje 120, 703 00 Ostrava, IČ 02714647, DIČ CZ02714647 (dále jen „CrossTraining“ a „správce“).

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je CrossTraining Ostrava, s.r.o.

1.Máje 120, 703 00 Ostrava, IČ 02714647, DIČ CZ02714647

(dále jen „CrossTraining“).
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

  1. Text souhlasu

Souhlas bude proveden elektronicky odesláním objednávky nebo papírově

Odesláním objednávky (kliknutí na tlačítko "Odeslat objednávku")

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

  1. Údaje, které budou zpracovány

Osobním údajem jsou informace, které se vztahují k fyzické osobě, kterou je společnost CrossTraining schopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb společnost CrossTraining může shromažďovat a zpracovávat uvedené osobní údaje. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo na základě zákona, a to bez souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje:
- jméno a příjmení, popřípadě název obchodní společnost, akademický titul
- kontaktní údaje, adresa sídla nebo podnikání , fakturační adresa (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát)
- elektronická adresa (emailová adresa) fyzické osoby nebo společnosti a jejích zaměstnanců
- telefonní/mobilní číslo
- číslo bankovního účtu
- IČ, DIČ, odkaz na webovou prezentaci
- jednorázový prodej zboží – rozsah osobních údajů je omezen na základní identifikační údaje, která jsou nezbytná pro poskytnutí sjednané služby
- údaje s komunikace se zákazníkem (zápisy osobní komunikace na prodejnách, přímý kontakt se zákazníkem, písemnou nebo elektronickou komunikaci)
- kamerové záznamy z prodejny a prostor CrossTraining - Cookies a Analytické pluginy
- Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb
- Analytické a Marketingové Cookies (Google Analytics, Google Adwords, Seznam Klik)

  1. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Zpracování těchto údajů umožňuje společnosti CrossTraining zlepšovat služby případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu k marketingovým účelům:

  1. a) Osobní údaje, kterými jsou

- pro uzavření smlouvy
- pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu
- pro zasílání marketingových oznámení správce (Newsletter, Katalogy, Akční nabídky, Výprodejové akce)
- prezentace na webu a sociálních sítích (např. Facebook, Youtube)
- prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech

  1. b) Kdo vše osobní údaje bude dále zpracovávat

- přepravní partneři – PPL s.r.o., IČO: 251 94 798; Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983; GLS CZ s.r.o., IČO: 260 87 961
- partnerům platební systémy – ING Bank N.V., IČ: 492 79 866; PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polská republika, NIP: 779-23-08-495
- dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby
- poskytovatelé analytických a marketingových nástrojů - Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

  1. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let od ukončení posledního smluvního vztahu se společností CrossTraining.

  1. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje budou zpracovány:

- strojově (automatizovaně) prostřednictvím výpočetní techniky a softwarového vybavení
- ručně

  1. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování. Mám právo požadovat informace jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají a které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, viz čl. 20 GDPR).

Mám právo na souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založení na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu info@collieryshop.cz  nebo v papírově podobě odeslané na adresu CrossTraining Ostrava, s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností související se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včeetně profilování, uvedené v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

- strojově (automatizovaně) prostřednictvím výpočetní techniky a softwarového vybavení
- v písemné podobě

  1. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv dle ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv dle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Zpět do obchodu